Temat: Gospodarka Polski- rolnictwo. Lekcja powtórzeniowa.

 

Cele:

-        Uczeń omawia funkcje rolnictwa

-        ocenia warunki naturalne rozwoju rolnictwa i pozaprzyrodnicze ograniczające rozwój rolnictwa

-        opisuje główne kierunki produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce

-        opisuje i uzasadnia zróżnicowanie nasilenia upraw roślin oraz pogłowia zwierząt w wybranych rejonach

-        przewiduje zmiany w polskim rolnictwie po przystąpieniu Polski do UE.

 Forma pracy na lekcji: grupowa, zbiorowa, indywidualna

Metoda: opracowanie plakatu, praca z mapą, praca z podręcznikiem, rozwiązywanie zadań testowych

 

Przebieg zajęć:

  1. Podanie celów i tematu lekcji
  2. Przypomnienie pojęcia rolnictwa  oraz jego funkcji.
  3. Warunki rozwoju rolnictwa:  przyrodnicze i pozaprzyrodnicze.

 (przyporządkowanie podanych warunków do kategorii), wskazanie  na mapie i nazwanie obszarów  o najkorzystniejszych warunkach rozwoju rolnictwa,

 

  1. Podział klasy na grupy:

I.                     Opisz strukturę wielkości gospodarstw rolnych w Polsce. Oceń jej wpływ na rozwój rolnictwa.

-         zatrudnienie w rolnictwie oraz udział rolnictwa w tworzeniu PKB

-         przedstaw na wykresie prostokątnym strukturę wielkościową gospodarstw rolnych w Polsce. Sporządź legendę

 

II.                   Na efektywność produkcji rolnej wpływa kultura rolna. Składają się na nią różne zabiegi agrotechniczne.

-         omów poziom mechanizacji i chemizacji rolnictwa w Polsce (na podstawie wykresu ze str. 122 w podręczniku, przedstaw zużycie nawozów sztucznych w Polsce w latach 1970- 2001)

-         Oceń  wpływ kultury rolnej na rozwój rolnictwa.

 

III.                 Omów wykorzystanie użytków rolnych w Polsce.

-         Wymień główne uprawy.

-        Podaj czynniki rozmieszczenia upraw.

 

IV.                 Opisz produkcję zwierzęcą w Polsce.

-         wyjaśnij różnice między chowem a hodowlą

-        wymień główne regiony chowu trzody chlewnej, bydła i owiec.

 

V.                   Oceń konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku międzynarodowym.

 

  1. Prezentacja pracy grup.

 

  1.  Podsumowanie pracy grup (do dużej planszy „Jak jest, jak powinno być” lub „Wady polskiego rolnictwa i zmiany, jakie powinny nastąpić”   przypinane są propozycje uczniów)        

 

 

 

 

     przykładowe odpowiedzi:           

                                                            WADY

-        niski stopień towarowości

-        duża liczba małych gospodarstw

-        nadmiar osób zatrudnionych w rolnictwie

-        mała wydajność

-        niski poziom wykształcenia rolników

-        niski poziom mechanizacji i chemizacji

-        niskie plony np. zbóż

 

                                   ZMIANY

-        Jakie zmiany należałoby wprowadzić w polskim rolnictwie, aby produkcja rolna stała się opłacalna?

-        podniesienie poziomu kultury rolnej

-        udostępnienie rolnikom korzystnych kredytów

-        zwiększenie dopłat dla rolników

-        łączenie się rolników w spółdzielnie

-         rozwój usług dla rolnictwa

-        rozwój i unowocześnienie przemysłu rolno- spożywczego

 

  1. Zapisanie do zeszytu propozycji uczniów
  2. Podsumowanie pracy na lekcji : rozwiązywanie zadań testowych

 

 

 Zadanie1.

Do wymienionych cech, określających przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa, dopisz odpowiednią krainę geograficzna:

Pojezierze Suwalskie, Pojezierze Pomorskie, Nizina Śląska,

Żuławy Wiślane, Wyżyna Lubelska, Beskidy

Tereny równinne-.......................................................................................

Krótki okres wegetacyjny- ........................................................................

Mady rzeczne- ...........................................................................................

Górzyste ukształtowanie terenu- ...............................................................

Długi okres wegetacyjny- .........................................................................

Czarnoziemy- ............................................................................................

 

Zadanie 2

Zaznacz literą P zdanie prawdziwe, a literą F- fałszywe.

W uprawie roli sprzyjają tereny równinne. ....................

Pod względem rzeźby terenu najkorzystniejsze warunki dla rolnictwa panują w pasie pojezierzy. ..............

Buraki cukrowe i pszenica wymagają najlepszych gleb. ..........

Brukiew i koniczyna należą do roślin pastewnych. ...................

Pogłowie koni w Polsce ciągle wzrasta. .......................

W Polsce dominuje chów bydła mięsnego. ...................

Polska jest znana na świecie z hodowli koni czystej krwi arabskiej. .............

Na najlepszych glebach uprawia się żyto i ziemniaki. .............

Największy odsetek użytków rolnych zajmują grunty orne. ....................

W Polsce hoduje się głównie trzodę chlewną, bydło i drób. ..............

Największe gospodarstwa rolne znajdują się w Polsce południowej. ..............

Powierzchnia większości gospodarstw rolnych w Polsce mieści się w przedziale 5- 10 ha. ...........................

 

  1. Wspólne sprawdzenie prac. Ocena aktywności uczniów.
  2.  Praca domowa: przygotowanie się do sprawdzianu

 

 

MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJI

 

 

I.                   Opisz strukturę wielkości gospodarstw rolnych w Polsce. Oceń jej wpływ na rozwój rolnictwa.

-       zatrudnienie w rolnictwie oraz udział rolnictwa w tworzeniu PKB

-      przedstaw na wykresie prostokątnym strukturę wielkościową gospodarstw rolnych w Polsce. Sporządź legendę

 

 

 

 

II.                Na efektywność produkcji rolnej wpływa kultura rolna. Składają się na nią różne zabiegi agrotechniczne.

-      omów poziom mechanizacji i chemizacji rolnictwa w Polsce (na podstawie wykresu ze str. 122 w podręczniku, przedstaw zużycie nawozów sztucznych w Polsce w latach 1970- 2001)

-       Oceń  wpływ kultury rolnej na rozwój rolnictwa.

 

 

 

III.             Omów wykorzystanie użytków rolnych w Polsce.

-      Wymień główne uprawy.

-      Podaj czynniki rozmieszczenia upraw.

 

 

 

IV.           Opisz produkcję zwierzęcą w Polsce.

-      wyjaśnij różnice między chowem a hodowlą

-      wymień główne regiony chowu trzody chlewnej, bydła i owiec.

 

 

 

V.              Oceń konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku międzynarodowym.

 

 

warunki przyrodnicze

 

§       ukształtowanie terenu

§       opadów atmosferycznych

§       okres wegetacyjny

§       gleby

 

czynniki pozaprzyrodnicze np.

 

§       wielkość gospodarstw rolnych

§       forma własności gospodarstw rolnych

§         poziom mechanizacji